Główna » Zasiłek pogrzebowy – komu należy się zasiłek pogrzebowy?

utrata bliskiej osoby

Po śmierci bliskiego pobierany jest zasiłek pogrzebowy. W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, kto jest uprawniony do jego uzyskania, warto zapoznać się z obowiązującymi w tym względzie przepisami. W artykule wyjaśniamy, komu należy się to świadczenie.

Czym jest zasiłek pogrzebowy i kto może go otrzymać?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które wypłacane jest osobie pokrywającej koszty pogrzebu. Najczęściej jest nią najbliższy członek rodziny zmarłego, choć od tej reguły istnieją pewne odstępstwa. W przypadku, gdy organizacją pochówku zajmuje się osoba obca, między innymi sąsiad, pracodawca, pracownik Domu Pomocy Społecznej, przedstawiciel gminy, powiatu lub osoba prawna kościoła bądź związku wyznaniowego, może ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego.

Z uwagi na różną sytuację rodzinną i społeczną zmarłego może się zdarzyć, że członkowie jego rodziny nie chcą brać odpowiedzialności za zorganizowanie pochówku. Z drugiej zaś strony, osoba zmarła może nie posiadać żyjących krewnych, zamieszkujących na terenie Polski. Z uwagi na tę sytuację Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wypłaty zasiłku pogrzebowego osobom, które zobowiązały się do zorganizowania pochówku zmarłego w sposób należyty i z zachowaniem godności oraz poszanowania tej ceremonii. Oznacza to, że obce osoby organizujące pochówek powinny przedstawić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wszystkie koszty, jakie poniosły w związku z organizacją tej uroczystości.

Koszty znacznie przekraczające zasiłek pogrzebowy a jego wysokość

Należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy nie jest uzależniony od przyczyny śmierci, a jego wysokość nie podlega cyklicznym zmianom. Wiele osób myli zasiłek pogrzebowy z wypłatą odszkodowania z tytułu śmierci, w ramach świadczeń znajdujących się w polisie na życie, zawartej w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ustalony przez Ministra Polityki Społecznej zasiłek pogrzebowy nie uległ żadnym zmianom od 2011 roku. Oznacza to, że jego wysokość jest stała. Godnym podkreślenia faktem jest to, że zasiłek pogrzebowy jest wypłacany jednorazowo. Nie jest on też uzależniony od kosztów pogrzebu, jakie ponoszą osoby zobowiązujące się do organizacji pochówku. Oznacza to, że w przypadku nierozsądnego gospodarowania środkami finansowymi, ZUS wypłaca świadczenie w ustalonej wysokości. Wszelkiego typu nadwyżki finansowe powstałe z tego tytułu nie zostają uregulowane. Oznacza to, że osoba, która zorganizowała ceremonię pogrzebową i poniosła koszty znacznie przekraczające zasiłek pogrzebowy nie może liczyć na ich zwrot, ponieważ nie ma do tego prawa. Warto podkreślić, że zasiłek pogrzebowy wypłacany jest wyłącznie do kwoty 4000 zł.

Jakie instytucje mogą wypłacać zasiłek pogrzebowy?

Wiele osób zastanawia się komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy? Tego typu świadczenie uzależnione jest od sytuacji zawodowej osoby zmarłej. W przypadku śmierci ubezpieczonego, który pobierał emeryturę lub rentę, bądź był czynnym zawodowo pracownikiem, zasiłek pogrzebowy może być wypłacany zarówno członkom rodziny, jak i osobom postronnym, pragnącym wziąć odpowiedzialność za zorganizowanie godnego pochówku zmarłego.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. Brak regularnego opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiąże się, z tym, że zasiłek pogrzebowy nie może być wypłacony. Warto mieć na uwadze, że ZUS to nie jedyna instytucja, która zajmuje się wypłacaniem zasiłków pogrzebowych.

Osoby zmarłe, które należały do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS, podobnie jak osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również są objęte świadczeniem w postaci zasiłku pogrzebowego wypłacanego najbliższym członkom rodziny, bądź osobom trzecim.

W przypadku śmierci wojskowych, należy zwrócić się o zasiłek pogrzebowy do Ministerstwa Obrony Narodowej, u policjantów do MSWiA. To instytucje państwowe w formie Zakładów Emerytalno-Rentowych stworzonych specjalnie dla służb mundurowych, w tym także pracowników mundurowych Straży Granicznej, Kolei Państwowych i legalnie działających w Polsce oddziałów militarnych oraz wojskowych i kontrwywiadowczych.

Zasiłek pogrzebowy może być wypłacony nie tylko najbliższym członkom rodziny, ale także każdej osobie, która zobowiąże się do zorganizowania pochówku zmarłego. Warto mieć na uwadze to, że w przypadku osób postronnych należy przedłożyć wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na pochówek. Są one niezbędne do wypłaty zasiłku pogrzebowego przez ZUS, KRUS lub MSWiA bądź MON

24H 513 059 721