Główna » Urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiego

 

utrata bliskiej osoby

 

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby przysługuje każdemu pracownikowi, którego dotknęła śmierć członka rodziny. Dopełnienie formalności związanych z traumatycznym wydarzeniem, jakim jest pochówek bliskiej osoby, wymaga znajomości przepisów prawa pracy.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci w rodzinie?

Obowiązujący w polskim prawie pracy urlop okolicznościowy z powodu śmierci w rodzinie to świadczenie, o które można się ubiegać na czas pogrzebu. Przysługuje ono każdej zatrudnionej osobie, bez względu na to, czy posiada umowę na czas określony czy nieokreślony. Urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby należy się także pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin. W zależności od stopnia pokrewieństwa, czas urlopu wynosi od jednego do dwóch dni. Okres ten nie wlicza się do należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoba zatrudniona może złożyć stosowny wniosek o tego typu urlop okolicznościowy z zastrzeżeniem, że pracodawca nie może odmówić udzielenia na niego zgody, bez względu na podaną przez niego argumentację.

Według zasad prawa pracy, urlop okolicznościowy udzielany jest wyłącznie osobom posiadającym umowę o pracę. W przypadku pracowników wykonujących powierzone im zadania na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, urlop okolicznościowy z powodu śmierci w rodzinie nie przysługuje w żadnym wymiarze. Dzieje się tak z powodu tego, że przepisy kodeksu prawa pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na etatach. Z kolei kodeks cywilny obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, która w polskim prawie nie jest równoznaczna z zatrudnieniem na etacie, czyli posiadaniem legalnej umowy o pracę.

Formalności związane z udzieleniem urlopu okolicznościowego na pogrzeb

Dopełnienie formalności związanych z udzieleniem urlopu okolicznościowego na pogrzeb, wymaga wskazania stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Jeden lub dwa dni wolnego przysługują pracownikom żegnającym ojca, matkę, teścia, babcię lub innego członka rodziny. To urlop okolicznościowy, który umożliwia skoncentrowanie się na refleksji w obliczu zaistniałej sytuacji i zorganizowaniu ostatniego pożegnania.

Do skorzystania z urlopu okolicznościowego z powodu śmierci członka rodziny upoważnionych jest kilka osób, są to zazwyczaj najbliżsi członkowie rodziny. Osoby w ramach złożonego na piśmie wniosku o urlop u pracodawcy, muszą wskazać dokładną liczbę dni, jest ona określona przez ogólnopolskie przepisy. Dopuszczalnym jest, że osoba żegnająca członka rodziny może dodatkowo zażyczyć sobie wydłużonego okresu urlopu. Jednakże jest on traktowany jako okolicznościowy.

Dwa dni przysługują w przypadku śmierci i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma i macochy. Natomiast jeden dzień na pogrzeb brata, siostry, teściowej, teścia, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej pod bezpośrednią kuratelę osoby ubiegającej się o urlop lub też będącej na jej utrzymaniu. Dotyczy to także osób opiekujących się na stałe dalszymi krewnymi, zarówno ze strony ojca, jak i matki.

Udzielanie urlopu okolicznościowego spowodowanego śmiercią członka rodziny a przepisy Kodeksu pracy

Przepisy określające minimalną liczbę dni urlopowych, jakie przysługują pracownikowi z tytułu śmierci bliskiej osoby mogą ulec zmianie, jeśli w regulaminie pracy stworzonym przez zarząd danego przedsiębiorstwa, umieszczono stosowne adnotacje. W przeciwnym razie pracownik zobowiązany jest respektować przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Należy pamiętać, że udzielanie różnej liczby dni urlopowych poszczególnym pracownikom zatrudnionym w jednym przedsiębiorstwie, jest złamaniem prawa, a także może być traktowane jako wykroczenie wobec praw i obowiązków dotyczących osoby zatrudnionej.

Warunkiem udzielenia urlopu okolicznościowego z powodu śmierci członka rodziny jest poprawnie wypełniony wniosek z dokładną datą, a także czytelnym podpisem osoby ubiegającej się o to świadczenie. Udzielanie urlopu okolicznościowego spowodowanego śmiercią członka rodziny nie może mieć formy ustnej, ponieważ musi być odnotowane w dzienniku obecności, prowadzonym przez dział kadr firmy.

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego na wypadek śmierci bliskiego członka rodziny jest zgodny z Kodeksem pracy. Pracownik ubiegający się o przyznanie urlopu powinien go bezwzględnie otrzymać. W przeciwnym razie jest to łamanie obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy.

24H 513 059 721