Zasiłek pogrzebowy

Na łączny koszt pogrzebu wpływa wiele składowych cen:

  • Usługi Pogrzebowe: w tym: trumna, urna, kwiaty pogrzebowe, obsługa pogrzebu, tabliczka, krzyż, klepsydry, transport karawanem w dniu pogrzebu, obsługa muzyczna, itp.
  • Msza św. lub opłata dla mistrza cremonii
  • Opłaty kancelaryjne w zarządzie cmentarza.
  • Opłata dla murarza lub grabarza za otwarcie i zamknięcie grobu, itp.

Mamy jednak możliwość odzyskania części poniesionych kosztów.

Taką możliwość daje nam zasiłek pogrzebowy.

Od 1 marca 2011 roku wynosi on 4000 złotych i przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

a) osoby mającej prawo do emerytury lub renty bądź spełniającej warunek do jej uzyskania

b) osoby ubezpieczonej (również z racji zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego)

c) Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

d) członka rodziny osoby wymienionej w punkcie a , b lub c.

Jeżeli zmarły był uprawniony do emerytury lub renty a jednocześnie pracował, zasiłek wypłaca się jedynie z tytuły emerytury lub renty.

W przypadku, gdy osoba zmarła nie posiadała prawa do zasiłku, zasiłek pogrzebowy może być wypłacony jeżeli wnioskodawca posiada prawo do uzyskania zasiłku ( w tym przypadku wnioskodawcą nie może być osoba obca, musi być to członek rodziny osoby zmarłej.

Poniżej znajduje się informacja kto jest członkiem rodziny osoby zmarłej wg ustawy)

Aby złożyć komplet dokumentów w oddziale ZUS, musimy mieć:

a) wypełniony wniosek o zasiłek pogrzebowy;

druk można pobrać ze strony: http://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-pogrzebowy/-/publisher/details/1/wniosek-z-12/ZUS_Z-12

w Firmie Usługi Pogrzebowe Elizjum dostaną Państwo gotowy do podpisania, wypełniony formularz, niezależnie od tego czy do Zusu będą Państwo występować sami, czy Zakład Pogrzebowy.

b) odpis aktu zgonu

c) legitymację emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty bądź w przypadku zmarłego pracującego – zaświadczenie z zakładu pracy

d) oryginały faktur poniesionych kosztów

e) udokumentowanie pokrewieństwa ze zmarłym tj. odpis aktu urodzenia lub odpis aktu małżeństwa (niewymagane w przypadku pogrzebu współmałżonka i dziecka – w takim wypadku udokumentowanie pokrewieństwa znajduje się na akcie zgonu)

f) w przypadku kredytowania pogrzebu – notatkę z dowodu osobistego;

w związku z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) nie ma już

możliwości kserowania dowodu osobistego, niezbędne dane należy zatem umieścić na przygotowanym do tego celu formularzu, który również na tę okoliczność przygotował Elizjum Zakład pogrzebowy Warszawa pogrzebowy Warszawa.

Ważne! Notatka z dowodu osobistego jest potwierdzeniem tożsamości, nie jest udokumentowaniem pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Zakład Pogrzebowy Elizjum proponuje Państwu kredytowanie pogrzebu. W tym celu należy mieć jedynie zdolność do pobrania zasiłku, a zakład pogrzebowy zajmie się wszystkimi związanymi z tym formalnościami. W takim przypadku rozliczają się Państwo z zakładem pogrzebowym za usługi pogrzebowe itp. jedynie z kwoty przewyższającej wspomniane wcześniej cztery tysiące złotych,

a Zakład Pogrzebowy Elizjum w Państwa imieniu wystąpi do urzędu o przekazanie zasiłku na firmowe konto w banku.

Usługi Pogrzebowe Warszawa, Zakład Pogrzebowy Warszawa, Firma Pogrzebowa, Dom Pogrzebowy mogą w Państwa imieniu wystąpić do ZUSu tylko w przypadku, jeśli wnioskodawcą jest osoba w linii prostej spokrewniona z osobą zmarłą.

W przypadku, gdy ktoś zajmuje się pogrzebem np. cioci, dalekiej krewnej lub sąsiadki, a nawet siostry ciotecznej, zakład pogrzebowy lub usługi pogrzebowe nie mogą wystąpić do ZUSu w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego, wtedy za całość kosztów pogrzebu należy rozliczyć się z firmą: Usługi Pogrzebowe, następnie trzeba samemu wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego, który w tym przypadku wynosi wartość poniesionych kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż 4000zł

Zarówno Zakład Pogrzebowy, Dom Pogrzebowy, Usługi Pogrzebowe jak i Rodzina czeka około miesiąc czasu na wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Członkami rodziny o których mowa powyżej są: małżonek osoby zmarłej; rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci (zarówno własne jak i dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz umieszczone w rodzinie zastępczej a także inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości; rodzeństwo; dziadkowie oraz wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Prawo do zasiłku wygasa, jeżeli wniosek nie zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której zasiłek zgłaszamy się do urzędu. Jeżeli natomiast zgłoszenie wniosku w ciągu wspomnianych 12 miesięcy było niemożliwe z powodu np. późniejszego odnalezienia zwłok lub z innych, niezależnych od nas przyczyn, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

zakłady pogrzebowe warszawa
Adresul. Radzymińska 163
03-576 Warszawa
zakłady pogrzebowe warszawa
Adresul. Powązkowska 10
01-797 Warszawa