ul. Radzymińska 163, 03-576 Warszawa
+48 513 059 721

Główna » Aktualności » Pomoc finansowa dla rodziny zmarłego – gdzie jej szukać?

pogrzeb formalnosci

Śmierć bliskiej osoby jest dla rodziny i bliskich trudnym przeżyciem, związanym z uczuciem żalu i straty. Dodatkowo, pogrzeb zmarłego wiąże się z kosztami, na które bliscy muszą być przygotowani. Rodziny, ale także osoby niespokrewnione mają jednak prawo do pomocy finansowej po śmierci bliskiego, którą mogą otrzymać po spełnieniu pewnych warunków.

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to pomoc finansowa, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czyli KRUS, zaś maksymalna wysokość owego zasiłku wynosi 4000 złotych. Warto mieć na uwadze, iż zasiłek ten nie jest traktowany przez prawo jako dochód, zatem nie ma konieczności ujawniania go w rozliczeniu podatkowym ani odprowadzania od niego podatku.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku, w którym zmarła osoba posiadała ubezpieczenie, a więc pobierała rentę bądź emeryturę, a także wówczas, kiedy spełniała warunki do uzyskania powyższych świadczeń. Jest on wypłacany tej osobie, która pokryła koszty pogrzebu. W przypadku osoby z rodziny zmarłego, zasiłek pogrzebowy zostanie jej wypłacony w całości, natomiast osoby trzecie mogą liczyć jedynie na zwrot poniesionych kosztów.

Jako rodzinę ZUS traktuje małżonka osoby zmarłej, jego rodziców, także adopcyjnych oraz macochę i ojczyma, dzieci zmarłego, również adoptowane czy umieszczone w rodzinie zastępczej, jego rodzeństwo i dziadków, a także wszystkie te osoby, nad którymi ustanowiona była prawna piecza. Jednak prawo do zasiłku mają także na przykład sąsiedzi zmarłego, a jeśli był on przykładowo pensjonariuszem domu opieki, także ta instytucja otrzyma zasiłek pogrzebowy, jeśli zajmie się pochówkiem zmarłego.

O wypłatę tego zasiłku należy wystąpić w ciągu roku od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały opłacone. W tym celu trzeba złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek, do czego służy specjalny druk ZUS Z-12, jaki jest dostępny w każdej placówce ZUS, można go pobrać też ze strony internetowej zakładu. Do wniosku załączyć należy skrócony odpis aktu zgonu, a w przypadku martwo urodzonego dziecka odpis zupełny aktu urodzenia z odpowiednią adnotacją. Ponadto należy przedstawić oryginały rachunków, dokumentujących wydatki, jakie zostały poniesione na ceremonię pogrzebową, mogą być to również ich kopie, lecz muszą zostać potwierdzone przez bank. Ważne są także dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo albo powinowactwo, jak odpisy aktów stanu cywilnego, może być to również dowód osobisty. Ostatnim dokumentem jest zaświadczenie, potwierdzające iż osoba zmarła była objęta ubezpieczeniem społecznym. Tym zaświadczeniem jest przykładowo ostatni odcinek jej emerytury albo renty.

W sytuacji, gdy zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym rolników należy taki sam komplet dokumentów złożyć w KRUS-ie, zaś wniosek w tym wypadku wypełnia się na druku SR-26.

Wiele rodzin wcale nie stara się osobiście o zasiłek pogrzebowy, ponieważ zleca organizację ceremonii pogrzebowej zakładowi pogrzebowemu, który kalkuluje koszty w taki sposób, by zmieścić się w kwocie zasiłku. Już po pogrzebie zakład pogrzebowy oraz ZUS rozliczają się między sobą. Członkowie rodziny nie muszą w takim wypadku składać dokumentów, ani wypełniać wniosków, a jedynie dopłacić w domu pogrzebowym ewentualną różnicę.

Odprawa pośmiertna

W przypadku, gdy zmarły w chwili śmierci był zatrudniony albo pobierał zasiłek z powodu choroby czy niezdolności do pracy, według przepisów Kodeksu pracy rodzinie należy się odprawa pośmiertna. Odprawa taka jest przyznawana w pierwszej kolejności małżonkowi zmarłej osoby, a następnie jego dzieciom, lecz jedynie w przypadku, jeśli nadal uczęszczają do szkoły bądź studiują – do 25 roku życia. W dalszej kolejności odprawę mogą otrzymać rodzice zmarłego, również adopcyjni lub macocha czy ojczym, ale tylko w wypadku ich niezdolności do pracy i gdy wychowują dziecko osoby zmarłej, które jest do takiej odprawy uprawnione.

Warto mieć na uwadze, iż odprawa winna być wypłacona nie tylko wówczas, kiedy pracownik zmarł w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych, ale również wówczas, gdy przebywał wtedy na urlopie albo na zwolnieniu lekarskim, nie ma również znaczenia czy zatrudniony był na stałe, na czas określony, czy jedynie na okres próbny. Prawo do odprawy pośmiertnej z zakładu pracy przedawnia się z upływem trzech lat, jest również uzależnione od stażu pracy zmarłego. Jeśli zmarły był jednak ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeniowym, odprawa zostanie przyznana w niższej wysokości albo wcale. W przypadku kilku uprawnionych do niej osób, jest ona podzielona w równych częściach pomiędzy te osoby, a jeśli uprawniona jest do niej jedynie jedna osoba, otrzyma ona tylko połowę należnej kwoty.

Odprawa pośmiertna i zasiłek pogrzebowy stanowią dwa niezależne od siebie świadczenia, które są wypłacane na podstawie różnych przepisów prawa, zatem wypłacenie zasiłku przez ZUS czy KRUS nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia odprawy.

Call Now Button24H 513 059 721